مدیر گروه روابط بین الملل​
اعضاء هیأت علمی گروه روابط بین الملل
معرفی رشته روابط بین الملل​
این گروه به مطالعه و بررسی مهمترین مسائل و پدیده‌های حادث در محیط جهانی همچون جنگ و صلح، سیاست خارجی، تعاملات اقتصادی، دیپلماسی، امنیّت و بحران‌های بین‌المللی می‌پردازد. دانشجویان این رشته قادر خواهند بود رفتارها و تصمیمات بازیگران مختلف محیط جهانی و اندرکنش‌های آنان را تحلیل نموده و درک روشنی از الگو‌ها و منطق تحولات جهانی داشته باشند.