علوم و فنون

دانشکده علوم وفنون دانشگاه بین المللی اهل بیت "علیهم الاسلام "با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیازدر مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جوامع در سه رشته اقتصاد اسلامی، مهندسی مکاترونیک و مدیریت بازرگانی تأسیس شده است.

 

معرفی

 دانشکده علوم وفنون دانشگاه بین المللی اهل بیت “علیهم الاسلام “با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیازدر مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جوامع در سه رشته اقتصاد اسلامی، مهندسی مکاترونیک و مدیریت بازرگانی تأسیس شده است.