مطالعات اسلامی

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم الاسلام در راستای رسالت خود و کمک به ارتقاع علمی و تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشجویان وپژوهشگران مسلمان و توانمند سازی آنها و همپنین کمک به احیا و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده مطالعات اسلامی را بنا کرد.

START:
9 بهمن 1399

Categories

Islamic Studies

 

 معرفی

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم الاسلام در راستای رسالت خود و کمک به ارتقاع علمی و تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشجویان وپژوهشگران مسلمان و توانمند سازی آنها و همپنین کمک به احیا و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده مطالعات اسلامی را بنا کرد.

این دانشکده در سه رشته تاریخ اسلام، فلسفه و کلام اسلامی و ادیان و عرفان فعالیت می‌کند.