دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

کلیه گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

معدل

رتبه

1

محمد جاوید جویا

تاریخ اسلام

20

1

2

محمد روشن

تاریخ اسلام

19.7

2

3

پارسا عبدالواحد

تاریخ اسلام

19.4

3

4

عارف وفایی

روابط بین الملل

19.5

1

5

عبد الواحد حیدری

روابط بین الملل

19.5

1

6

محمد رسول حسنیار

روابط بین الملل

19.1

2

7

معصومه قنبری

روابط بین الملل

19

3

8

سید سجاد عابدی

حقوق جزا و جرم شناسی

20

1

9

سید حبیب الله اکبری

حقوق جزا و جرم شناسی

19.5

2

10

روح الله رضایی

حقوق جزا و جرم شناسی

19.33

2

11

محمد عمران عمرانی

حقوق جزا و جرم شناسی

19.33

2

12

محمد ذکی هاشمی

حقوق جزا و جرم شناسی

19.33

3

13

عادله رحمتی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

19.92

1

14

مهدی صفدری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

18.94

2

15

رمضان صفدری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

18.92

3

16

حسین شاه ذاکری

حقوق خصوصی

19.5

1

17

محمد کاظم سروری

حقوق خصوصی

19.5

1

18

سید محسن علوی

حقوق خصوصی

19.2

2

19

محمد محسنی

حقوق خصوصی

19.2

2

20

رقیه موسوی

حقوق خصوصی

19.2

2

 

 

دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

کلیه گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

معدل

رتبه

1

نجمه بلخی

تاریخ اسلام

20

1

2

غلام علی جوادی

تاریخ اسلام

20

1

3

رحیمه رسا

تاریخ اسلام

20

1

4

کلثوم اختر

تاریخ اسلام

19

2

5

اسدالله پناهی

تاریخ اسلام

18

3

6

سید مرتضی احمدی

روابط بین الملل

18.05

1

7

محمد صفر پویا

روابط بین الملل

17.7

2

8

لیاقت رحمانی

روابط بین الملل

17.66

3

9

سید نوید الله حسینی

حقوق جزا و جرم شناسی

19.75

1

10

سید طاهر اطهری

حقوق جزا و جرم شناسی

19.5

2

11

شبنم موسوی

حقوق جزا و جرم شناسی

19.25

3

12

اسلام الدین رضایی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

20

1

13

سمیه محمدی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

20

1

14

حسین اشتیاق

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

20

1

15

محمد رضا شجاعی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

19.75

2

16

قاسم قربانی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

19.5

3

17

محمد مهدی هویدا

حقوق خصوصی

19.44

1

18

ابوذر محمدی

حقوق خصوصی

19

2

19

سید محمد تقی کاضمی

حقوق خصوصی

18.72

3

20

دین محمد عطایی

فلسفه و کلام اسلامی

20

1